Angličtina do ucha 1. + 2. + 3. díl

1 990

Jaké jsou hlavní výhody nového výukového kompletu Angličtina do ucha 1., 2. a 3. díl?

Můžete se učit kdekoli a kdykoli podle vlastních požadavků.
Zahrnuje výuku slovní zásoby, gramatiky, konverzačních frází i trénink poslechu a porozumění souvislé řeči.
Je zaměřena na praktické dovednosti.
Vysvětluje gramatiku srozumitelnou formou.
Je namluvena hlasy několika rodilých mluvčích.
Systematicky s Vámi pracuje od jednoduššího ke složitějšímu podle koncepce Evropského referenčního rámce.
Přiložený software na míru Vám umožní pracovat s učebnicí i na počítači.

Popis

Audiokurz angličtiny pro samouky

Jaké jsou hlavní výhody nového výukového kompletu Angličtina do ucha 1., 2. a 3. díl?
 • Můžete se učit kdekoli a kdykoli podle vlastních požadavků.
 • Zahrnuje výuku slovní zásoby, gramatiky, konverzačních frází i trénink poslechu a porozumění souvislé řeči.
 • Je zaměřena na praktické dovednosti.
 • Vysvětluje gramatiku srozumitelnou formou.
 • Je namluvena hlasy několika rodilých mluvčích.
 • Systematicky s Vámi pracuje od jednoduššího ke složitějšímu podle koncepce Evropského referenčního rámce.
 • Přiložený software na míru Vám umožní pracovat s učebnicí i na počítači.
Z jakých cvičení se skládá Angličtina do ucha?

Slovní zásoba a fráze

Část „Výuka slovní zásoby a frází“ obsahuje veškerou slovní zásobu, kterou budete potřebovat při používání učebnice. Nepotřebujete žádný další slovník. Navíc je zde zahrnuta slovní zásoba ke gramatické a poslechové části. Množství slovíček je rozumně dávkováno, abyste se nemuseli učit příliš mnoho slovíček a frází najednou. Osvojenou slovní zásobu pak procvičíte v praktických úkolech.

Vysvětlení gramatiky

Angličtina do ucha vysvětluje gramatická témata přehlednou a srozumitelnou formou. Každá lekce obsahuje jedno hlavní, složitější téma a jedno méně rozsáhlé téma doplňkové. Vysvětlení témat je zpracováno formou rozhovoru učitele a studenta, jako při fyzickém vyučování. Učitel vysvětluje, zkouší studenta a upozorňuje na časté chyby. Student také klade doplňující dotazy tak, abyste výkladu zcela jasně porozuměli. Při tvorbě této části čerpali kvalifikovaní učitelé angličtiny ze svých mnohých praktických zkušeností. Na konci každého vysvětleného tématu je zařazeno krátké shrnutí toho nejpodstatnějšího k zapamatování.

Jak správně mluvit

Část „Jak správně mluvit“ se zaměřuje na procvičení gramatického tématu lekce a skládá se ze dvou částí: „Jak tvořit?“ a „Jak používat?“. Cvičení „Jak tvořit?“ Vás naučí správně vytvářet gramatické konstrukce podle daných pravidel. Toto procvičujete formou překladu nejprve z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Rozsáhlejší soubor cvičení „Jak používat?“ se pak věnuje využití gramatického jevu v reálných situacích. Kromě překladu z angličtiny do češtiny (a naopak) můžete trénovat pomocí cvičení „Doplňte do věty“ nebo „Opravte chybnou větu“. Ve cvičení „Doplňte do věty“ hledáte chybějící slovo. Toto cvičení již vyžaduje znalost tématu na jisté úrovni, abyste poznali, co ve větě chybí. Vrcholem je cvičení „Opravte chybnou větu“, kdy si Vy zahrajete na učitele a Vaším úkolem je správně opravit úmyslnou chybu. Všechna cvičení se soustředí na hlavní gramatické téma lekce.

Konverzační fráze a trénink reakce

Ke každé lekci Angličtiny do ucha přísluší konkrétní téma konverzačních frází. Témata byla vybrána s ohledem na jejich praktickou využitelnost a vaši pokročilost v průběhu studia. Naučíte se zde nejen vybranou skupinu frází, ale také jak na ně pohotově reagovat v živé konverzaci. V první části se učíte konverzační fráze systémem překladu z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Ve druhé části posloucháte tytéž fráze a je vám nabídnuta vzorová reakce v češtině. Vaším úkolem je reagovat správně anglicky.

Porozumění souvislé řeči

Porozumět samostatně stojící větě je mnohem jednodušší než porozumět delšímu projevu. Každá lekce obsahuje jeden delší souvisle mluvený celek právě pro trénink této dovednosti. Angličtina do ucha Vás cvičením provede ve dvou variantách. První je tzv. „Zrcadlový poslech“. Nahrávka je pro vás připravena tak, abyste ihned po zaznění anglické věty slyšeli její český překlad. Můžete si okamžitě ověřit, zda jste rozuměli správně. Složitější variantou tohoto cvičení je nahrávka, v níž po každé české větě následuje její anglický překlad. Zde můžete navíc trénovat i své schopnosti aktivního překladu. Nejvyšší metou je pak poslech celého celku v angličtině a následně absolvování cvičení s otázkami k textu. Abyste si nemuseli pamatovat mnoho faktografických údajů z nahrávky, je pro Vás u každé otázky připravená malá nápověda a samozřejmě správná odpověď pro ověření.

Výukový program

Vám velmi účinně pomůže při zvládnutí potřebné slovní zásoby, dokonalém procvičení příkladových vět a zvládnutí konverzačních témat. Jeho ovládání je velmi jednoduché a intuitivní. Vašim cílem je seznámit se se slovní zásobou a následně si procvičit gramatické jevy, které studujete, na příkladových větách. Konverzační slovní zásobu a fráze můžete procvičovat nezávisle na gramatických tématech. Obsah 1. dílu:

LEKCE 1

 • Hlavní gramatické téma
 • Sloveso TO BE – být, kladná oznamovací věta, otázka a krátká odpověď
 • Doplňkové gramatické téma
 • Přivlastňovací zájmena a přivlastňovací -s
 • Konverzační téma
 • Čísla 1–10, Kolik stojí…? Co je to? To je …

LEKCE 2

 • Hlavní gramatické téma
 • Sloveso TO BE – být, zápor a záporná otázka a záporná krátká odpověď
 • Doplňkové gramatické téma
 • Tázací zájmena, množné číslo podstatných jmen
 • Konverzační téma
 • Čísla 11–100, Kolik je ti let? Je mi …

LEKCE 3

 • Hlavní gramatické téma
 • Vazba „There is/are“ a neurčitá zájmena SOME, ANY a NO
 • Doplňkové gramatické téma
 • Předložky – IN – v, ON – na, UNDER – pod, NEXT TO – vedle
 • Konverzační téma
 • Výrazy společenské interakce, Odkud jsi? Žiji v Anglii.

LEKCE 4

 • Hlavní gramatické téma
 • Přítomný čas prostý – oznamovací věta a otázka kladná, sloveso TO HAVE – mít
 • Doplňkové gramatické téma
 • Pádové tvary zájmen
 • Konverzační téma
 • Popis přítele, přídavná jména a podstatná jména

LEKCE 5

 • Hlavní gramatické téma
 • Přítomný čas prostý – záporná oznamovací věta a záporná otázka
 • Doplňkové gramatické téma
 • Neurčité členy A a AN, předložky ABOUT – o, WITH – s, FOR – pro, FROM – od
 • Konverzační téma
 • Telefonování

LEKCE 6

 • Hlavní gramatické téma
 • Přítomný čas prostý a průběhový, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti
 • Doplňkové gramatické téma
 • Určování času
 • Konverzační téma
 • Dny v týdnu, předložky času

LEKCE 7

 • Hlavní gramatické téma
 • Způsobové sloveso CAN – moci, umět a jeho zápor CAN’T
 • Doplňkové gramatické téma
 • Ukazovací zájmena THIS a THAT, barvy
 • Konverzační téma
 • Nakupování

LEKCE 8

 • Hlavní gramatické téma
 • Použití sloves WANT – chtít, LIKE – mít rád a vazby WOULD LIKE – chtěl bych
 • Doplňkové gramatické téma
 • Vyjádření žádosti a nabídky
 • Konverzační téma
 • Prohlížení památek, jízda autobusem, koupě vstupenky

LEKCE 9

 • Hlavní gramatické téma
 • Minulý čas prostý – nepravidelná slovesa, sloveso TO BE v minulém čase
 • Doplňkové gramatické téma
 • Spojení WAS/WERE BORN – narodil/narodili se, letopočty
 • Konverzační téma
 • Kdy máš narozeniny? Měsíce v roce; Má poslední dovolená.

LEKCE 10

 • Hlavní gramatické téma
 • Minulý čas prostý – pravidelná a nepravidelná slovesa, tvoření otázky, záporu a krátkých odpovědí
 • Doplňkové gramatické téma
 • Minulá určení času – AGO – před, LAST – minulý, YESTERDAY – včera a další
 • Konverzační téma
 • Víkendové aktivity, sport a volný čas
  Obsah 2. dílu:

LEKCE 1

 • Hlavní gramatické téma
 • Sloveso TO BE – být, přítomný čas prostý
 • Doplňkové gramatické téma
 • Sloveso TO BE – být, přítomný čas prostý
 • Konverzační téma
 • Pozdravy a představování, telefonní čísla

LEKCE 2

 • Hlavní gramatické téma
 • Přítomný čas prostý a průběhový
 • Doplňkové gramatické téma
 • Krátké odpovědi, přivlastňovací ‘S
 • Konverzační téma
 • V restauraci, ceny

LEKCE 3

 • Hlavní gramatické téma
 • Vazba „There is/are“, neurčitá zájmena SOME, ANY a NO a jejich složené tvary
 • Doplňkové gramatické téma
 • Samostatná přivlastňovací zájmena
 • Konverzační téma
 • Ptaní se na cestu a popis cesty

LEKCE 4

 • Hlavní gramatické téma
 • Vazba WOULD LIKE a použití neurčitých zájmen a členů A a AN
 • Doplňkové gramatické téma
 • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, HOW MUCH/MANY – kolik
 • Konverzační téma
 • Výrazy společenské interakce

LEKCE 5

 • Hlavní gramatické téma
 • Způsobové slovesa CAN a COULD a jejich zápor
 • Doplňkové gramatické téma
 • Účelový infinitiv
 • Konverzační téma
 • Zdvořilá žádost

LEKCE 6

 • Hlavní gramatické téma
 • Minulý čas prostý – pravidelná a nepravidelná slovesa, minulý čas slovesa TO BE
 • Doplňkové gramatické téma
 • Vyjádření času – včera večer, včera ráno, spojení WAS/WERE BORN – narodil/narodili se
 • Konverzační téma
 • Popis dovolené

LEKCE 7

 • Hlavní gramatické téma
 • Stupňování přídavných jmen
 • Doplňkové gramatické téma
 • Ukazovací zájmena THIS a THAT a jejich množná čísla THESE a THOSE
 • Konverzační téma
 • Nakupování oblečení

LEKCE 8

 • Hlavní gramatické téma
 • Budoucí čas 1 – použití WILL a vazby GOING TO
 • Doplňkové gramatické téma
 • Vyjádření času v budounosti – zítra, za 2 dny, do pátku, příště, příští měsíc
 • Konverzační téma
 • Telefonování

LEKCE 9

 • Hlavní gramatické téma
 • Budoucí čas 2 – přítomný čas průběhový, použití WILL a vazby GOING TO
 • Doplňkové gramatické téma
 • Vyjádření času v budoucnosti 2 – v 5 hodin, ve středu, v lednu
 • Konverzační téma
 • Ptaní se na čas a sdělení času

LEKCE 10

 • Hlavní gramatické téma
 • Předpřítomný čas prostý, použití indikátorů EVER/NEVER, YET/JUST, srovnání s minulým časem prostým
 • Doplňkové gramatické téma
 • Příslovce a přídavná jména
 • Konverzační téma
 • Ptaní se na cestu a popis cesty 2
  Obsah 3. dílu

Lekce 1

 • Hlavní gramatické téma
 • Přítomné časy – prostý, průběhový, použití slovesa TO HAVE a spojení HAVE GOT
 • Doplňkové gramatické téma
 • Určování množství – mnoho, málo, několik
 • Konverzační téma
 • Ceny a nakupování v obchodech

Lekce 2

 • Hlavní gramatické téma
 • Minulé časy – prostý, průběhový
 • Doplňkové gramatické téma
 • Příslovce a jejich tvorba
 • Konverzační téma
 • Vyjádření času – datum, v pátek, v 6 hodin…

Lekce 3

 • Hlavní gramatické téma
 • Budoucí časy – WILL, GOING TO a přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti
 • Doplňkové gramatické téma
 • Použití infinitivu a průběhového tvaru slovesa (-ing)
 • Konverzační téma
 • V hotelu

Lekce 4

 • Hlavní gramatické téma
 • Předpřítomný čas průběhový vs. prostý
 • Doplňkové gramatické téma
 • Otázky, tázací zájmena, použití FOR a SINCE
 • Konverzační téma
 • Vedení konverzace

Lekce 5

 • Hlavní gramatické téma
 • Přehled časů – přítomný, minulý, budoucí, předpřítomný čas
 • Doplňkové gramatické téma
 • Stupňování přídavných jmen, otázka „What is it like“
 • Konverzační téma
 • Výrazy společenské interakce

Lekce 6

 • Hlavní gramatické téma
 • Způsobová slovesa MUST a HAVE TO, podmiňovací způsob – SHOULD
 • Doplňkové gramatické téma
 • Využití infinitivu – účel, WHAT+infinitiv, SOMETHING+infinitiv
 • Konverzační téma
 • Nápisy a upozornění

Lekce 7

 • Hlavní gramatické téma
 • Časové a podmínkové věty, podmínka 1. typu, otázka
 • Doplňkové gramatické téma
 • Časové spojky – AS SOON AS, WHEN, WHILE, UNTIL
 • Konverzační téma
 • Psaní dopisů a emailů, domluva schůzky

Lekce 8

 • Hlavní gramatické téma
 • Podmínkové věty – podmínka 2. typu
 • Doplňkové gramatické téma
 • Způsobové sloveso MIGHT
 • Konverzační téma
 • U doktora

Lekce 9

 • Hlavní gramatické téma
 • Trpný rod
 • Doplňkové gramatické téma
 • Popis pocitů a situací (BORING vs. BORED)
 • Konverzační téma
 • Výrazy společenského styku 2

Lekce 10

 • Hlavní gramatické téma
 • Předminulý čas, souslednost časů
 • Doplňkové gramatické téma
 • Frázová slovesa
 • Konverzační téma
 • Rozloučení a poděkování
   

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.